Słownik Geograficzny

Słownik Geograficzny

Slownik Geograficzny Translation Guide

The gazetteer (Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich) was published between 1880 and 1902 under the direction of Filip Sulimierski. It is an excellent gazetteer for locating places in the areas of Poland, both present and past. Coverage includes all localities in the former Polish provinces of Russia, most localities in the former Austrian province of Galicia (now divided between Poland and the Ukraine), Belorussian provinces of the Russian Empire (now in the Republic of Belarus), and also contains significant localities in other Slavic and eastern European nations; Russia, Slovakia, the Czech Republic, Hungary, Slovenia, Croatia, Serbia, Bulgaria and Romania. While the information is a bit less comprehensive, localities from the provinces of Poznan, West Prussia, East Prussia, Silesia, and Pomerania are also covered.

 

It is an extremely valuable gazetteer in that it indicates the parish for most of the villages. The parish is the most productive place to search for vital records.

 

Localities are listed alphabetically. Slownik Geograficzny follows the normal Polish alphabetical order except that the o and ó are alphabetized as one letter. Also other pairs (c,ć), (n,ń), (s,ś), and the group (z, ź, z|) are in some cases not alphabetized separately.

 

If there are several localities with the same name they are numbered. Places in the Kingdom of Poland are listed first, followed by places in Galicia, Ukraine, Byelorussia (Belarus), Prussia and other states. If the locality had a foreign name or alternate spelling it is indicated in italics after the entry. Some entries will refer you to another entry with the abbreviation ob. meaning "see".

 

Information related to LDS holdings of the Slownik Geograficzny can be found on LDS FamilySearch®.

 

Slownik Geograficzny Glossary of Unfamiliar Terms

Slownik Geograficzny Index of Translated Entries

 


 

Entries usually give the following information:

 

1. Description of the locality

 

ws., wies - village
os., osada, - settlement
fol., folwark - manor
dobra - estate
mko., miasteczko - town
mto., miasto - city
jez., jezioro - lake
rz., rzeka - river
strumien - stream

2. District

(pow., powiat)

3. Community or Township

(gm., gmina)

4. Parish

(par., parafia) : This is usually the Roman Catholic parish (par. rz. kat.) unless otherwise specified.
Evangelical Lutheran (par. ew.)
Orthodox (par. prawosl.)
Greek-Catholic Uniate (par. gr. k.)
If the parish is not specified in the entry, refer to the entry for a locality noted as being nearby.

5. Population figures, agricultural data, number of houses, distance from other localities and other information is given.

dm., domów - houses
mk., mieszkanców - inhabitants
w., wierst - verst (1066.78 meters)
zyd., zydów - Jews

Glossary Of Terms And Abbreviations Used In The Slownik Geograficzny

akad. akademia academy
akat. Akatolicki non-catholic
al. Albo also called
analf. Analfabeta illiterate
apt. apteka pharmacy
art. artykul article
     
B. Bial - white (part of a place-name)
bisk. Biskupstwo bishopric seat
brz. Brzeg shore
bud. Budowy, Budowla buildings
     
c., cent. cent austryacki Austrian cent (currency)
chrz. Chrzescijanie Christians
c.k. Cesarko-królewski Imperial Kingdom
cz. Czesc part
czet. czetwiert 1/4 th
czyt. Czytaj read, refer to
     
dawniej -- formerly
d., dm. domów houses
dek. Dekanat deanery
dl. dlugosc distance
dl.g. dlugosc geograficzna longitude
dm. Domów houses
dr. drewniany wooden
druk. drukowany printed
drz. zel. Droga zelazna railway
dwor. Dwór, dwory, dworski estate (belonging to the estate)
dyec. Diecezya, Diecezja diocese
dz., dzies. dziesiecina tithes
Dzien. Dziennik (news)paper; daily
     
emfit. emfiteuza  
ew.. ewang. Ewangelicki Evangelical Protestant
excl. exclusive, wylacznie  , disconnection
     
f. fenig pruski Prussian penny (currency)
fabr. Fabryka factory
fil. filia branch, affiliate
fl. floren, zloty renski Rhennish florin (currency)
fol. Folwark manor farm
fr. frank, francuski French (person)
     
gimn. gimnazyum High school
gl. gleboki deep
gm. Gmina township, commune
góra -- mountain
granica -- border
gr. dom. Grupa domów group of houses
gr. kat. Grecko-katolicki Greek-Catholic
gr. nieun. Grecko-nieunicki Orthodox
grunta -- cultivated land
grzbiet -- mountain ridge
gub. Gubernia Russian province
     
ha. Hektar hectare (2.47 acres)
hr. hrabia, hrabstwo count, county
     
i -- and
i i. i inne et al., and others
incl. inclusive, wlacznie  
inst. instytut institute
izr. Izraelici Jews, Israelites
     
jarm. jarmark fair, market
jez. Jezioro lake
jez. Jezyk language
j.w. jak wyzej as above
     
kapl. Kaplica chapel
kat. Katolicki Catholic
kil. Kilometr kilometer
kl. klasa class
klm. Kilometr kilometer
kob. Kobiety women
kol. Kolonia colony
kom. cel. komora celna customs house
kosc. kosciol church building
król. Królestwo kingdom
kw. Kwadratowy square
     
l. ludnosc population
lak, laka -- meadow
las -- woods, forest
lac. lacina Latin
lesnictwo -- forestry district
lew. Lewej left
lit. litewski Lithuanian
lot. lotewski Latvian
lub -- or
ludn. Ludnosc population
     
M. Mal- Little (part of a place-name)
m. miasto city
m. metr meter
m. mórg see mr.
mad. Madziarski Hungarian
men. Menonici Mennonites
mez. Mezczyzni male
m.i. miedzy innymi among others
mil. Milion million
mk. Mieszkancy inhabitants
mko. Miasteczko town
mlyn -- mill
mr. Mórg morg (1.2 acres, 5600 sq. meters)
mt. Metr meter
mtczko miasteczko town
mto. Miasto city
mur. Murowany of brick
mylnie -- mistakenly, erroneously
     
n. nad on the above
N. Now- New (part of place-name)
nal. Nalezy do belongs to
nied. Niedaleko not far from
niem. Niemiecki German
n.p.m. nad powierzchnia morza above sea level
n.s. nowego stylu new style
     
ob. Zobacz see, refer to
obr. Obreb vicinity
obrz. Obrzad, obrzedu religious rite
obszaru -- area
obw. Obwodnica district
od -- from
odl. Odlegly distant
ogrody -- garden
okolica -- area, vicinity
okr. Okrag, okregu precinct
orne -- under cultivation
os. Osada settlement
os. lesn. osada lesnictwa forestry settlement
     
Pam. Pamietnik monument
par. Parafia parish
pastw. Pastwisko pasture
płd. poludnie south
płn. pólnoc north
pobl. Pobliski nearby
pól -- half
pol. Polski Polish
pól. Pólwysep peninsula
póln. pólnoc north
poludn. Poludnie south
por. Porównaj compare, same as
pos. posiada it has
pot. Potok stream
pow. Powiat district
prawosl. Prawoslawny Orthodox
prot. Protestancki, Protestant Protestant
pryw. Prywatny private
przyl. Przyleglosc dependent
przyst. Przystan harbor
przyw. Przywilej chartered
pust. Pustelnie wilderness
p.w. pod wezwaniem called by the name of
     
r. rok year
ref. Reformowani Reformed (Protestant)
rob. Robotnicy workers
rodz. Rodzina family
roln. Rolnicy farmers
ross rosyjski Russian
rozl. Rozleglosc open area
ryc. Rycerski knightly
rz. Rzeka river
rzk. Rzeka river
rz. kat. Rzymsko-katolicki Roman Catholic
rzad. rzadowy governmental
     
s.,sw. swiety Saint, holy
s. gm. sad gminny local court
siolo -- village
sloboda -- Ukrainian settlement of freemen
s.s. starego stylu old style
st. stopa feet
st. stacya, stacja station
st. stopien, stopni degree (s)
St. Star- Old (p/o place-name)
staroz. Starozytny ancient
st.dr.z. stacja drogi zelaznej railway station
stol. Stolica capital
st.p. stacja pocztowa post office
sta. Strona page
strumien -- stream
st.tel. stacja telegraficzna telegraph office
stul. Stulecie century
stwo. Starostwo prefecture
szk. Szkola school
szl. Szlachecki noble
szl. Szlaski Silesian
szp. Szpital hospital
szynk -- tavern
     
t. tom volume
tm. Tamze in the same place
t.n. tegoz nazwiska of this same name
tys. Tysiac thousand
     
u.gm. urzad gminny local government office
um. Umarl died
uniw. Uniwersytet university
ur. Urodzil was born
urz. Urzad office
     
v. vel (Latin) or
vol. Volumen volume
     
w -- in
w. wiek age
w. wiorsta verst (1066.78 m.)
W. Wielk- Great (p/o place -name)
w dok. w dokumentach in documents known as
wedlug -- according to
weg. Wegierski Hungarian
wiad. Wiadomy known, known as
wies -- village
W.Ks.P. Wielkie Ksiestwo Poznanskie Principality of Posen
wl. wlóka vloka (30 mórgs/36 acres)
wlas. wlasnosc landed estate
wlas. wlasciwie properly
wlosc. wloscianie peasant
woj. Województwo voivodship, province
wsch. Wschód east
ws. wies village
wyb. Wybudowany built (as in a group of buildings)
wyd. Wydanie edition, issues
wynioslosc -- rise
wys. Wysoki altitude, high
wysp. Wyspa island
wzgórze -- hill
wzn. Wzniesiony elevation
     
zach. Zachód west
zal. zalozony founded
zasc. zascianek settlement of poor yeoman
zbud. Zbudowany built
zel. zelazny iron
zlp. zloty polski Polish zloty (currency)
zm. Zmarl deceased
zw. Zwany called
zyd. zyd(zi), zydowski Jew(s), Jewish

 

Copyright © 1994 Daniel M. Schlyter. All rights reserved. Used by permission.